Urząd celny przy firmie Avion informuje: Tymczasowy Import / Eksport

Od ponad 25 lat nasza firma zajmuje się przesyłkami międzynarodowymi za pomocą wewnętrznego działu celnego. Certyfikowane uprawnienia Avion w zakresie procedur celnych stanowią prawdziwą wartość dodaną dla klientów, którzy powierzają nam międzynarodowy przewóz towarów w imporcie i eksporcie.

Chcemy skupić się teraz na Karnecie A.T.A. (Admission Temporaire / Temporary Admission/Tymczasowa odprawa celna).

Co to oznacza?

Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny, który umożliwia, ale również usprawnia odprawę celną określonych kategorii towarów, wywożonych oraz wywożonych tymczasowo.

Czemu to służy?

Karnet ATA jest związany z odprawą czasową w danym kraju dla określonej kategorii towarów przeznaczonych np. na wydarzenia takie jak wystawy, targi, kongresy i imprezy, na czas ustalony nieprzekraczający 12 miesięcy.

Po wykorzystaniu towaru na miejscu do celów, które wymagają reeksportu produktów z kraju przeznaczenia, oczekuje się ich późniejszego ponownego importu w kraju pochodzenia.

Jak to działa?

Dokument, dostępny w języku angielskim i francuskim, jest skonstruowany tak, aby umożliwić maksymalnie 4 wjazdy.

Składa się z zielonej okładki i różnokolorowych arkuszy, pełniące różne funkcje:

  • 4 arkusze permanentne (część stała) do użytku w eksporcie / ponownym imporcie
  • 4 arkusze permanentne (część stała) do użytku w imporcie tranzytowym
  • 24 swobodne arkusze (część jest zatrzymana przez organy celne) do zgłoszenia celnego

Jak jest zgłaszany?

We Włoszech Karnet ATA jest emitowany przez Izbę Handlową.

Wnioskodawca / eksporter, po udaniu się do miejscowego urzędu, musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy Karnetu ATA (udostępniony bezpośrednio przez Izbę Handlową)
  • Formularz zawarcia umowy ubezpieczeniowej (która gwarantuje należności celne, które musiałyby zostać uiszczone w kraju przeznaczenia, gdyby towar został znacjonalizowany)

W momencie podpisania polisy wymagana jest opłata składki, zmieniającej się w zależności od wartości towaru; potwierdzenie wpłaty zostanie dołączone do wniosku o Karnet ATA.

3 ważne aspekty do wzięcia pod uwagę!

  • Towary wywożone z karnetem Ata muszą być ponownie wwiezione do kraju pochodzenia w ciągu 12 miesięcy
  • Karnet Ata, po wykorzystaniu, musi być zwrócony do Izby Handlowej, która go wydała, najpóźniej w ciągu 8 dni od upływu terminu jego ważności
  • Firma posiadająca karnet Ata jest zwolniona z udzielania gwarancji w zakresie opłat celnych nałożonych na towary, czasowo wwożone do danego kraju.

Przygotowanie zaświadczeń i opracowanie wniosków, które należy przedstawić do odprawy celnej towarów, wymaga czasu oraz określonej wiedzy w zakresie różnych przepisów obowiązujących w różnych krajach.

Avion jako firma spedycyjna posiadająca certyfikat AEO zapewnia uproszczenie wielu procedur celnych związanych z towarami w obrocie międzynarodowym.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ
Nasz dział celny jest do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy w operacjach celno-skarbowych jak i w zakresie wykwalifikowanego doradztwa.
KONTAKT